Pravidlá elektronickej charitatívnej aukcie EVA CHARITY BAZAAR

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky projektu „EVA CHARITY BAZAAR“ zastrešovaného lifestylovým magazínom EVA a OZ BEAUTIFUL CHARITY.

Základné ustanovenia

1.1.

Elektronická charitatívna aukcia „EVA CHARITY BAZAAR“ je dobročinnou aktivitou magazínu EVA a OZ BEAUTIFUL CHARITY, ktorej cieľom je prostredníctvom dobrovoľnej dražby (aukcie) darovaných predmetov získať finančné prostriedky na ochranu ľudských práv a hodnôt. Občianske združenie BEAUTIFUL CHARITY poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi tými, ktorí darmi a účasťou v aukcii podporili charitatívny projekt a príjemcami peňažných prostriedkov získaných z vydražených darov.

1.2.

Organizátorom aukcie je Občianske združenie BEAUTIFUL CHARITY, Centrálna 223, Miloslavov 900 42, IČO: 53376584, Reg.MV SR: VVS/1-900/90-59954 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

1.3.

Predmetom charitatívnej aukcie sú „fashion“ módne predmety, ktoré Dražobníkovi poskytli známe osobnosti a partneri.

1.4

Internetový portál www.evacharitybazaar.sk je webová stránka, ktorá slúži na prevádzkovanie internetových aukcií a umožňuje párovanie ponuky prevádzkovateľa a dopyt používateľov portálu www.evacharitybazaar.sk za účelom nákupu predmetov z kategórie módneho „fashion“ tovaru (ďalej len ako „Predmet“) za podmienok určených prevádzkovateľom internetovej stránky na adrese www.evacharitybazaar.sk

1.5.

EVA CHARITY BAZAAR je elektronická aukcia, ktorej účelom je odplatný prevod vlastníctva Predmetu elektronickej aukcie na základe ponuky zverejnenej na www.evacharitybazaar.sk.

1.6

Dražobníkom je prevádzkovateľ aukcie, občianske združenie BEAUTIFUL CHARITY, ktorý vyzýva Dražiteľov na elektronickú aukciu Predmetov, pričom táto elektronická aukcia má presne stanovené podmienky ako čas trvania aukcie, vyvolávacia cena, pod ktorú nie je možné draženú vec získať, popis Predmetu elektronickej aukcie a charitatívny účel, na ktorý budú peňažné prostriedky získané z elektronickej aukcie použité.

1.7.

Dražiteľ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, registrovaná na portáli www.evacharitybazaar.sk, ktorá v aukcii prostredníctvom užívateľského prístupu na portál uskutoční záväznú cenovú ponuku za účelom vydraženia Predmetu elektronickej aukcie do svojho vlastníctva.

1.8.

Vyvolávacia cena každého Predmetu aukcie je 1 Euro. Každé ďalšie minimálne podanie je stanovené organizátorom aukcie individuálne, s prihliadnutím na pôvodnú cenu a stav draženého Predmetu.

1.9

Ponuka je cenová ponuka Dražiteľa vyjadrená v peniazoch v mene Euro, za ktorú je ochotný kúpiť Predmet elektronickej aukcie. Dražiteľ pridáva ponuku prostredníctvom portálu www.evacharitybazaar.sk.

1.10

Vydražiteľ je Dražiteľ, ktorý dal najvyššiu ponuku, t.j. ponúkol najvyššiu sumu za Predmet elektronickej aukcie a získal tak právo nadobudnúť vydražený Predmet do svojho vlastníctva. Cenu, za ktorú bol Predmet vydražený, Vydražiteľ uhrádza v prospech Dražobníka.

1.11

Výťažok je suma vyjadrená v peniazoch prijatá na účet Dražobníka od úspešných Dražiteľov za Predmety vydražené v elektronickej aukcii. Dražobník v termíne podľa článku 2, ods. 2.3 poukáže čistý výťažok na účet Verejnej zbierky EVA CHARITY BAZAAR.

1.12

Platné pravidlá online aukcie sú tieto pravidlá konania elektronickej aukcie zverejnené na stránke www.evacharitybazaar.sk najneskôr od dňa 25.05.2024.

Dražobník

2.1

Organizátor aukcie, občianske združenie BEAUTIFUL CHARITY je zároveň Dražobníkom Predmetov ponúknutých do aukcie. Dražobník má vysporiadané všetky práva k Predmetom aukcie a je oprávnený nakladať s Predmetmi aukcie na účely vykonania elektronickej aukcie.

2.2

Dražobník prehlasuje, že:

a) je oprávnený dražiť Predmet elektronickej aukcie,

b) práva Dražiteľa k Predmetu elektronickej aukcie nie sú obmedzené spoluvlastníctvom k Predmetu aukcie, predkupným právom, záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva ani inak zaťažené akýmikoľvek nárokmi tretích osôb k Predmetom aukcie,

c) neuzatvoril zmluvu s treťou osobou, ktorou by Predmet elektronickej aukcie do budúcnosti zaťažil záložným právom, predkupným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným obmedzením v právach vlastníka;

d) prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby bankovým prevodom a CARD PAY realizuje na svoj účet a pod svojím obchodným menom.

e) Predmet elektronickej aukcie nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo iného súdneho, či správneho konania ani súdnych či mimosúdnych nárokov tretích osôb uplatňovaných na Predmet elektronickej aukcie

2.3

Dražobník po ukončení aukcie prevedie finančné prostriedky získané z elektronickej aukcie na určený charitatívny cieľ VEREJNEJ ZBIERKY. OZ BEAUTIFUL CHARITY prerozdelí čistý výťažok na účel ochrany ľudských práv a hodnôt.

2.4

Dražobník nemôže byť súčasne Dražiteľom. Dražobník nie je oprávnený žiadnym spôsobom v aukcii prihadzovať Ponuky na Predmety elektronickej aukcie.

2.5

Aukcia bude prebiehať na internetových stránkach prevádzkovaných organizátorom, ktoré budú sprístupnené pod doménou www.evacharitybazaar.sk v dňoch 27.5.-27.6.2024.

Dražiteľ

3.1

Aukcie sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a má záujem Predmet ponúkaný v elektronickej aukcii vydražiť, ak zároveň splní podmienku registrovať sa na portáli www.evacharitybazaar.sk ako Dražiteľ spôsobom uvedeným v bode 5 a nie je vylúčená z účasti na elektronickej aukcii z dôvodov uvedených v ods. 3.2.

3.2.

Dražiteľom nemôže byť osoba :

a) ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k Predmetom elektronickej aukcie podľa zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon,

b) na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorej bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne jej majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania;

c) ktorá v pozícii vydražiteľa spôsobila zmarenie elektronickej aukcie Predmetu zahrnutého v predchádzajúcej aukcii organizovanej Organizátorom aukcie.

Predmety aukcie

4.1

Organizátor aukcie zverejní všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe o stave Predmetu elektronickej aukcie.

4.2

Detailný popis Predmetov bude obsahovať fotografie, opis charakteru a stavu Predmetu, vyvolávaciu cenu a dátum ukončenia dražby. Predmety musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.

4.3

Organizátor upozorňuje, že Predmety ponúkané v aukcii môžu niesť známky opotrebenia, vzhľadom na to, že pred poskytnutím do aukcie boli spravidla používané ich vlastníkmi a poskytovateľmi.

Registrácia dražiteľa

5.1

Podmienkou zapojenia sa do dražby predmetov je registrácia Dražiteľa na www.evacharitybazaar.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov a vytvorenie profilu Dražiteľa. Neregistrovaným užívateľom portálu nie je umožnené zúčastniť sa dražby, t.j. aktívne prihadzovať finančné ponuky.

5.2

Dražiteľ je povinný v registrácii uviesť nasledovné údaje: Meno a Priezvisko; Užívateľské meno, pod ktorým bude označený v komunikácii; Email (potvrdenie emailu); Telefonický kontakt; Heslo (potvrdenie hesla); Adresa; PSČ; Mesto; Štát

5.3

Organizátor elektronickej aukcie si vyhradzuje právo overovania registrácie a jej potvrdenia prostredníctvom overovacieho e-mailu.

5.4

Dražiteľ registráciou vyjadruje svoj súhlas zapojiť sa do dražby v charitatívnom projekte EVA Charity Bazaar, súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas s Pravidlami aukcie a berie na vedomie, že v prípade vydraženia Predmetu aukcie mu vzniká povinnosť uhradiť Dražobníkovi sumu vo výške svojej víťaznej ponuky.

5.5

Dražiteľ sa môže na stránke registrovať pred začatím aukcie aj kedykoľvek počas jej trvania.

Priebeh elektronickej aukcie

6.1

Aukcia bude otvorená dňa 27.5.2024 organizátorom aukcie, ktorý je zároveň Dražobníkom, zverejnením vyvolávacích cien pri vybraných Predmetoch na internetovej stránke www.evacharitybazaar.sk

6.2

Počas aukcie bude Dražobník priebežne pridávať ďalšie nové Predmety, otvárať a ukončovať ich aukcie.

6.3

Aukcia bude ukončená uzatvorením aukcie posledného Predmetu v termíne oznámenom organizátorom aukcie.

6.4

Po zverejnení Predmetu a vyvolávacej ceny môžu Dražitelia prihadzovať svoje záväzné ponuky prevyšujúce vyvolávaciu cenu prostredníctvom nástroja „Prihodiť“ kde je automaticky prednastavená navýšená suma o 10 Eur prevyšujúca aktuálnu sumu aukcie /túto prednastavenú sumu však môže dražiteľ prepísať na ľubovolnú zvolenú sumu/ na internetovej stránke aukcie. Pri prihodení v poslednej minúte dražby sa daná aukcia automaticky predĺži o 1 minútu. O poradí ponúk s rovnakou sumou rozhoduje čas ich doručenia zaznamenaný v informačnom systéme organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo kontaktovať Dražiteľa na základe údajov uvedených vo registračnom formulári. Pokiaľ uvedené prihlasovacie údaje nebudú pravdivé alebo úplné, organizátor Dražiteľa vyradí z aukcie.

6.5

Dražiteľ môže pridávať ponuky kedykoľvek v priebehu aukcie, čím vyjadruje súhlas s nákupom za ponúkanú cenu. Každý Dražiteľ môže v priebehu aukcie prihadzovať neobmedzene. Platí, že platná je vždy najvyššia ponuka.

6.6

Po ukončení aukcie jednotlivého Predmetu systém organizátora vyhodnotí ponuky Dražiteľov a určí poradie podľa výšky ich ponuky od najvyššej po najnižšiu. Vydražiteľom draženého Predmetu sa stane Dražiteľ, ktorý poslal najvyššiu ponuku, a ktorý zároveň dodržal pravidlá aukcie.

6.7

Po ukončení aukcie daného Predmetu bude na stránke zverejnená informácia o ukončení aukcie a o výške Výťažku vyjadrenom v mene euro.

6.8

Vydražiteľa o výsledku elektronickej aukcie informuje organizátor aukcie a súčasne dražobník na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Vydražiteľovi bude doručený informačný e-mail a platobné údaje pre uhradenie víťaznej ponuky, ktorá predstavuje kúpnu cenu vydraženého Predmetu ponúknutú Vydražiteľom. Vydražiteľ je povinný podľa pokynov, ktoré sa mu zobrazia v notifikačnom e-maily najneskôr v lehote 3 pracovných dní uhradiť konečnú cenu vo výške Výťažku z dražby na bankový účet organizátora aukcie do poznámky je potrebné uviesť názov vydraženého produktu. Prevádzkovateľ upozorňuje, že platby uskutočnené prostredníctvom bankového prevodu sú evidované na účte organizátora aukcie s odstupom 3 dni po uskutočnení platby. Pokiaľ v lehote 4 pracovných dní nebude platba pripísaná na účet organizátora, organizátor je oprávnený vyzvať na úhradu ponúknutej ceny Dražiteľa v poradí s druhou najvyššou ponukou v súlade s poradím uvedeným v Ukončení aukcie, alebo predmetnú aukciu znovu otvoriť.

Doručenie vydražených predmetov elektronickej aukcie

7.1

Po pripísaní ceny vydraženého Predmetu na účet organizátora elektronickej aukcie, Dražobník doručí Vydražiteľovi vydražený Predmet elektronickej aukcie prostredníctvom kuriérskej služby, ktorú vyberie organizátor aukcie, do 10 pracovných dní od pripísania peňažných prostriedkov na účet organizátora.

7.2

Elektronická aukcia na www.evacharitybazaar.sk je vzhľadom na jej charitatívny účel organizovaná ako verejná udalosť. Organizátor má právo byť prítomný pri odovzdávaní vydraženého Predmetu Vydražiteľovi. Vydražiteľ berie na vedomie, že organizátor aukcie je oprávnený vyhotoviť z odovzdania vydraženého Predmetu elektronickej aukcie obrazový alebo zvukovoobrazový záznam a takto vyhotovený záznam rozširovať, prípadne zverejňovať v iných médiách za účelom propagácie charitatívneho projektu EVA Charity Bazaar.

Ochrana osobných údajov

8.1.

Používatelia môžu navštíviť internetovú stránku www.evacharitybazaar.sk aj bez registrácie a bez poskytnutia akýchkoľvek identifikačných údajov (v prípade fyzických osôb osobných údajov), v takom prípade však prevádzkovateľ Portálu nebude spôsobilý poskytnúť používateľom určité služby alebo produkty, vrátane služieb, ktoré sú súčasťou elektronickej aukcie. Pre špecifické účely účasti v elektronickej aukcii alebo pre iné účely uvedené nižšie, môže prevádzkovateľ pri registrácii na Portál žiadať od používateľov poskytnutie nevyhnutných identifikačných údajov, vrátane osobných údajov ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa a číslo mobilného telefónu. Prevádzkovateľ tiež zaznamenáva a spracúva informácie týkajúce sa nákupov uskutočnených registrovanými používateľmi na aukciách.

8.2.

Údaje zhromažďované o používateľoch Portálu, vrátane osobných údajov fyzických osôb, ktoré boli používateľom poskytnuté pri registrácii používateľa na Portáli www.evacharitybazaar.sk sú spravované občianskym združením BEAUTIFUL CHARITY a NEWS AND MEDIA HOLDING, ktoré je vo vzťahu k týmto osobným údajom prevádzkovateľom v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov, ktorí sa zaregistrujú na Portáli, vo vlastnom informačnom systéme, vo svojom mene, na účely a prostriedkami, ktoré sám určil. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na nasledovné účely:

a) vytvorenie (registrácia) a spravovanie užívateľského konta používateľa na Portáli,

b) spracúvanie osobných údajov Používateľa na účely účasti používateľa v elektronickej aukcii vykonávanej podľa týchto Pravidiel: zadávanie cenových ponúk (návrhov na uzatvorenie zmluvy) a spracovanie výsledkov elektronickej aukcie (uzatvorenie zmluvy s úspešným používateľom – vydražiteľom),

c) overenie vykonania platobnej transakcie kúpnej ceny vydraženého Predmetu,

d) vykonávanie internetového prieskumu spokojnosti používateľov, zasielanie informačných newsletterov a e-mailov s komerčnými ponukami prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov so súhlasom používateľa,

e) poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu doručovateľom a ukladateľom na účely doručenia odovzdania Predmetov vydražených v elektronickej aukcii

8.3.

Rozsah spracúvaných osobných údajov poskytovaných na účely podľa ods. 8.6 je: meno, priezvisko, bydlisko, prípadne iná adresa určená na doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa a užívateľské meno, pod ktorým bude označený v komunikácii.

8.4

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu podľa ods. 8.7 na účely poskytovania služieb Portálu. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou požiadavkou súvisiacou s predzmluvnými vzťahmi a zmluvným vzťahom, ktoré vznikajú medzi prevádzkovateľom ako organizátorom elektronickej aukcie (Dražobníkom) a používateľom, ktorý sa zúčastňuje elektronickej aukcie ako Dražiteľ alebo využíva iné služby Portálu, pričom bez poskytnutia týchto údajov nie je možné poskytnúť používateľovi možnosť zúčastniť sa elektronickej aukcie resp. poskytovať mu iné služby Portálu, uzatvoriť zmluvu spôsobom vyplývajúcim z Pravidiel, ani plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z poskytovania uvedených služieb Portálu a zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe týchto Pravidiel elektronickej aukcie.

8.5

Každý používateľ Portálu je ešte pred vykonaním registrácie povinný potvrdiť, že sa oboznámil s informáciami

8.6

Prevádzkovateľ má právo spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov formou registrácie na jej webovej stránke je dobrovoľné a užívateľ má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu prevádzkovateľovi, alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: Občianske združenie BEAUTIFUL CHARITY, Centrálna 223, Miloslavov 900 42. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa počas doby trvania zmluvného vzťahu podľa Pravidiel a v lehote 6 mesiacov po ukončení elektronickej aukcie; Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje uchovávať aj po uplynutí tejto lehoty, a to až do uplynutia zákonných lehôt vyplývajúcich z osobitných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

8.7

Osobné údaje používateľov zhromažďované prevádzkovateľom na základe týchto Pravidiel sú určené iba pre účely uvedené v ods. 8.3. Tieto údaje alebo akékoľvek ich časti nemôžu byť bez predchádzajúceho súhlasu používateľa nad rámec účelu zhromažďované, reprodukované, ukladané alebo prenášané, a to v akejkoľvek forme. Použitie údajov alebo akýchkoľvek ich častí v rozpore so stanoveným účelom môže byť považované za porušenie práv osôb, ktorých údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa. Za takéto porušenie práv je považované najmä zhromažďovanie údajov alebo ich poskytovanie s cieľom zasielania nevyžiadaných správ.

8.8

Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 8 sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru; spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny v zmysle Predpisov sa môže uskutočniť len za splnenia osobitných podmienok stanovených v GDPR. Služby poskytované podľa Pravidiel, ktoré k poskytovaniu vyžadujú súhlas Používateľa so spracúvaním jeho údajov, nie sú primárne určené osobám mladším ako 16 rokov; ak však osoba mladšia ako 16 rokov má záujem využívať tieto služby, jej súhlas musí byť písomne vyjadrený alebo schválený zákonným zástupcom tejto osoby.

8.9

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v príslušných právnych predpisoch (platný zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR) má používateľ nasledovné práva:

a) Právo na prístup k údajom: Používateľ má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva a používateľ môže tiež požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov

b) Právo na opravu: Používateľ má právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené,

c) Právo na vymazanie: Používateľ je oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli jeho osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie má používateľ najmä vtedy, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),

d) Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak Používateľ napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo ak prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely stanovené v Pravidlách, ale potrebuje ich používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) používateľ má právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil ich spracúvanie,

e) Právo na prenosnosť údajov: V prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), Používateľ má právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,

f) Právo namietať: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, používateľ má právo namietať voči takému spracúvaniu. Prevádzkovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa. Používateľ má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu; v prípade, ak uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

g) Právo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

h) Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

8.10

Práva podľa bodu 8.11 si môže používateľ uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Portáli. Používateľ je tiež oprávnený kontaktovať zodpovednú osobu na jej kontaktné údaje. Prevádzkovateľ žiadosť vyrieši bez zbytočného odkladu spravidla v lehote 30 dní od jej doručenia, ak preskúmanie žiadosti nevyžaduje dlhší čas, ani v takom prípade nesmie doba vybavenia požiadavky presiahnuť 2 mesiace. Ak má prevádzkovateľ dôvodnú pochybnosť v súvislosti s overením totožnosti žiadateľa, ktorý si uplatnil právo podľa ods. 8.11, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

8.11

Prevádzkovateľ nedoručuje užívateľom žiadnu spamovú poštu (nevyžiadané e-maily), s výnimkou informačných e-mailov alebo komerčnej komunikácie, na ktorú užívateľ dal súhlas. Po vykonaní registrácie na Portáli môže užívateľ potvrdiť svoj súhlas so zasielaním informačného newslettera, reklamných ponúk a inej komerčnej komunikácie OZ BEAUTIFUL CHARITY a NEWS AND MEDIA HOLDING na e-mailovú adresu používateľa zadanú pri registrácii. Tento súhlas je užívateľ oprávnený kedykoľvek odvolať odoslaním listu so žiadosťou o zrušenie zasielania reklamných a informačných e-mailov na adrese prevádzkovateľa: OZ BEAUTIFUL CHARITY, Centrálna 223, Miloslavov 900 42.

8.12

Pri prístupe na internetovú stránku www.evacharitybazaar.sk budú analytickými nástrojmi automaticky zaznamenávané niektoré informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na internetovej stránke, prezerané stránky). Tieto informácie využíva prevádzkovateľ na získanie spätnej väzby na zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti internetovej stránky. Užívateľské údaje sa ďalej nespracovávajú a ani sa neodovzdávajú tretím stranám, pokiaľ na to nedá užívateľ súhlas.

Záverečné ustanovenia

9.1

Prevádzkovateľ nezodpovedá za dočasnú nemožnosť užívateľov Portálu zúčastniť sa aukcie v dôsledku dočasného výpadku a/alebo obmedzenia prevádzky Portálu.

9.2

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať popis produktu, termín trvania aukcie alebo pozastaviť jej priebeh na nevyhnutný čas.

9.3

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny týchto Pravidiel. Nové znenie Pravidiel nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich uverejnenia na Portáli, pokiaľ v novom znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom Portálu pravidelne sa oboznamovať so znením Pravidiel. Užívateľ, ktorý nesúhlasí so zmenou pravidiel má právo ukončiť svoju účasť v aukcii do 3 dní od zverejnenia zmeny Pravidiel. V prípade, ak užívateľ z dôvodu zmeny Pravidiel svoju účasť v aukcii neukončí, platí, že so zmenou Pravidiel súhlasí.

9.4

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Portáli www.evacharitybazaar.sk dňa 25.5.2024